Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Royal Seafood Sp. z o.o. z siedzibą w Mostach (81-198 Kosakowo), ul. Widokowa nr 2A.
 2. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści korespondencji, w celu:
  • umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
  • dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
  • przyjmowania pism, zgłoszeń, ofert, skarg, reklamacji i innych, w formie elektronicznej;
  • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:
  • prawnie uzasadniony interes Administratora oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z Administratorem;
  • niezbędność do realizacji umowy zawartej z klientami lub kontrahentami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
  • dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących produktów lub usług Administratora, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez Administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zobowiązany jest przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz kontrahenci, z którymi Administrator współpracuje na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, obsługi informatycznej, usług prawnych lub doradczych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości Administrator będzie przechowywał do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 9. W toku przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.